28 december 2012

Redovisning av projektet

Insatser i projektet har handlat om att
- FÅNGA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
- HITTA FUNGERANDE LÖSNINGAR och
- VERKA FÖR SPRIDNING AV VUNNA ERFARENHETER.

Elev och lärarenkäter skapades för att kunna fånga förbättringsområden. En webbplats skapades för att kunna dokumentera och verka för spridning. http://tillganglig.blogspot.se/
Varje kommun valde lämpliga arbetslag till projektet.
  • Arvidsjaur valde åk 5 på Ringelskolan och åk 8 på Fridhemsskolan.
  • Kiruna valde hela mellanstadiet på Högalid och hela högstadiet på Triangelskolan.
  • Boden valde alla åk1elever på Björknäsgymnasiet, samt alla lärare som jobbar med åk 1. För björknäslärarna skapades webbplatsen http://skolboden.wordpress.com
Aktiviteter under projektet
Träffar med alla arbetslag i de tre kommunerna i maj-juni för att belysa möjligheter till tillgänglig utbildning i vardagen. Vid dessa har projektgruppen även föreläst om tillgänglig utbildning. Enkäter till elever och lärare har distribuerats, besvarats och bearbetats.
Halvdagsföreläsning med Simon och Gullan Sjöholm om individanpassad utbildning till elever med språkstörning och andra skolsvårigheter, har ägt rum i alla tre kommunerna (Boden 15/8, Arvidsjaur 16/8 och Kiruna 29/10). De berättade om språkstörning och individanpassad utbildning. De delade med sig av erfarenheter som stämmer väl överens med Skolverkets rekommendationer i t.ex "Få syn på språket". I Kiruna blev det en heldag tillgänglighet. På eftermiddagen följdes Gullan och Simons budskap upp, genom att knyta an till skolans styrdokument, Skolverkets rekommendationer om språkutvecklande arbete, SPSMs budskap om tillgänglighet, samt till forskning om hjärnan och kognition, av representant från projektgruppen. Alla arbetslag fick därefter uppdraget att göra en första handlingsplan med tre punkter som ett första steg att göra skolan mer tillgänglig för alla elever. Dessa planer föredrogs med samtliga lärare. Handlingsplanen har följts upp av skolutvecklaren genom enkät till lärarna, om vad de har genomfört och vad som är nästa steg.
Arbetslagsträffar med uppföljning, handledning och samtal om tillgänglig utbildning under hösten i Arvidsjaur och Kiruna vid två tillfällen, Boden vid flera kortare möten.
Halvdagsföreläsning och samtal med alla Kirunas rektorer och specialpedagoger 13/9.
Träff med Norrbottensnätverket för specped på gymnasiet om tillgänglig utbildning 28-29/11.
Under året har lärare svarat på enkäter två gånger. Eleverna har svarat en gång och ska få nästa frågeformulär i januari. Under året har många formella och informella kontakter tagits via telefon, webb och personliga möten.

Under december har vi haft en muntlig utvärdering med inblandade arbetslag. Lärarna berättar om att föreläsningen med Gullan och Simon Sjöholm stärkte deras insikt om möjligheter i arbetet "elever i svårigheter". De blev än mer medvetna om att det behövs samarbete med föräldrarna och att det faktiskt är MÖJLIGT för en elev med grav språkstörning, arbetsminnessvårigheter, invandrarbakgrund, hörselproblem och dyslexi, att klara skolan med bibehållet självförtroende och ett betyg i handen. Lärarna berättar om att de samtalar mycket om möjliga vägar att nå målen med sina egna elever.
Skolledare i respektive kommun har tillfrågats om de ser någon effekt av projektet. Två av de tillfrågade är nya på sina poster och kan därför inte bedöma om de samtal och den utveckling de ser ute på skolorna beror på projektet eller om det beror på att det är mycket annan utveckling på gång samtidigt. Andra skolledare som jobbat med lärarna förut säger att lärarna pratar om individuella lösningar för sina elever, om muntliga prov och vikten av att ta in digitala lösningar i skolarbetet.
Projektgruppen ser många positiva effekter i samtalet med lärarna. Lärarna berättar om konkreta förändringar vad gäller digitala lösningar. Bibliotekets utlåning av e-böcker har blivit vanligare.

Skolledaren på Fridhemsskolan i Arvidsjaur berättar om att lärarna i åk 8 nu pratar mycket om gemensam bedömning, muntliga prov och individuella lösningar för sina elever. De tar upp diskussion med sina kollegor i åk 7 och 9 om dessa frågor. Han menar att det har skett en överspridning till hela skolan. Skolledaren på Ringelskolan berättar att det råder stor aktivitet bland hela mellanstadiets lärarkår om individuella bedömningar och betyg. Eftersom hon är ny på skolan kan hon inte vara säker på att det beror på projektet. Elevhälsans chef i Kiruna menar att projektet Tillgänglig utbildning är en del i, och har påverkat, den utveckling och nytänk som nu sker i Kiruna. Projektet har legat helt rätt i tiden och att tillgänglighetfrågan har intresserat fler än de inblandade arbetslagen.
Föreläsningen med Simon och Gullan Sjöholm har varit omtalat bra. Lärarna i Arvidsjaur säger att de har pratat mycket med varandra och andra inom och utanför skolan om hur Simon lyckades trots alla svårigheter. I Kiruna berättar en av skolledarna om hur lärarna har diskuterat om hur de behöver se till att elever med "vanliga föräldrar" också ska få de förutsättningar som Simons mamma Gullan ordnade. I diskussionerna har samarbetet med hemmet betonats. Den handlingsplan med tre punkter som alla arbetslag gjorde är under uppföljning genom skolutvecklaren i Kiruna. Även i Boden har föreläsningen med Gullan och Simon varit omtalad. ”Gick det att ordna undervisning för honom, så måste det gå för fler elever”. Simon har blivit lite av en måttstock i samtal med lärarna, om vad som kan vara möjligt. Webbplatsen Skolboden, finns kvar som resurs.
Projektgruppen har i sitt arbete i andra kommuner spridit vunna erfarenheter från projektet.
Eftersom Elevhälsan i alla tre kommunerna har prioriterat tillgänglighet har frågan blivit lyft i många sammanhang. Tillgänglighet är ett pågående och fortlöpande förbättringsområde i alla tre kommunerna.

Enkät till elever i Boden https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJlMU5wSVhKMUdJVEVVc0oxZTIxZlE6MA#gid=0 
Elevernas åsikter har presenterats på http://tillganglig.blogspot.se och behandlats på möten med lärarna. Elevernas åsikter har tagits på fullt allvar av lärarna och resulterat i bättre bevakning av "osäkra ställen" på raster, städning av toaletter, bullermätning i klassrum, samtal om bättre nyttjande av skolans bibliotek, prioritering av digital utrustning, mm. Elevenkät nr 2 kommer att besvaras i januari-februari. Den redovisas på webbplatsen och följs upp i samtal mellan skolledare och arbetslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar